Кръгова икономика

 Категория: План за възстановяване и развитие

Подкрепа за прехода към кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост е отворена до 03.10.2023

Програмата е с бюджет: 180 млн. лева

Размер на БФП

– до 50% за МСП

-до 35% за големи предприятия

Значение за размера на БФП има и прилагания режим на държавна помощ и района на планиране, в който се реализира проектът

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 70 000 лева

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:

– за микро предприятия – 350 000 лева, но не повече от 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за малки предприятия – 550 000 лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за средни предприятия – 750 000 лева, но не повече от 30% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за големи предприятия – 1 000 000 лева, но не повече от 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

До 03.10.23 г. по Процедурата Кръгова икономика могат да кандидатстват :

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;

3) Микро, малки средни и големи предприятия, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза.

ВАЖНО: Партньорството по процедурата е допустимо, а не задължително. В едно предложение може да участва само един партньор.

В случай че предложението се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране е допустимо да бъдат изразходвани от партньора.

4) Фирмите да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20% от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Дейностите по процедурата са свързани с предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии, изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската икономика.

Предприятията от посочения сектор ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологични, с по-ниска нива на емисии, по-устойчиви.

Предложенията за изпълнение на инвестиции допускат:

-Създаване на нов стопански обект

-Разширяване капацитета на съществуващия стопански обект

-Производство на нови продукти, непроизвеждани досега

– Основна промяна в целия производствен процес на съществуващия стопански обект

– Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи

– Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив – до 50% от общите допустими разходи

Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

∙ микро предприятие ≥ 170 000 лева

∙ малко предприятие ≥ 550 000 лева

∙ средно предприятие ≥ 950 000 лева

∙ голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

Допустими за финансиране са:

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или

– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или

– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: Всеки проект да включва въвеждането на кръгови модели поне в едно от изброените задължителни дейности, изброени по-горе.

Проектът може, да включва и дейности по въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

– елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

– заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или

– осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Ако желаете да кандидатствате по процедура „Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията“ представлява интерес за Вашата фирма, нашите специалисти може да ви съдействат със следните консултантски услуги:

На етап кандидатстване

  1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
  2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
  3. Да изготвим и подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта ще подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако желаете да се свържете с нас, за да работим заедно и успешно, попълнете контактната форма в сайта на страница Контакти. Ние ще се свържем с вас.

Последни публикации