Купете машини и съоръжения по програма Кръгова икономика

 Категория: План за възстановяване и развитие

В момента фирми могат да кандидатстват по отворената процедура за кръгова икономика по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя е с бюджет 180 млн. лв. и подкрепя компаниите да станат по-екологични. Документи могат да се подават до 3 октомври т.г.

С мярката се насърчава внедряване на оборудване в производствата, които биха довели до намаляване използването на суровини, които не се рециклират. Също така и въвеждане на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производството. Ще се цели и по-висока информираност на потребителите относно намаляване на въглеродния отпечатък.

Министерството на иновациите и растежа вече изработи Национална пътна карта за развитие на водородните технологии, както и за предстоящите възможности по Програмата за наука и бизнес (ПНИИДИТ).

По линия на ЕС също има реални инструменти за финансова подкрепа към стартиращи компании.

Припомняме, че по мярката за кръгова икономика могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства.

Със средствата ще се закупуват машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да се допринесе за ограничаване на щетите върху околната среда. Също така се подкрепят инвестиции, с които компаниите да намаляват образуването на отпадъци. Проектните предложения се приемат до 16:30 ч. на 3 октомври 2023 г.

Последни публикации