Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Първа от ПРСР

 Категория: Uncategorized @hu, ПРСР

Обявяване на процедурата: 02.04.2021 г.

Основна цел:

Повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България.

Общ размер на БФП: 422 218 104, 00 лева

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 29 337 лв.
 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 2 933 700 лв.
 3. Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители е 2 933 700 лв.
 4. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.

ВАЖНО: Максималният размер на общите допустими разходи не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2, за кандидатите и/или ползвателите/бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника не трябва да надвишава размера, посочен в т. 4, за кандидатите и/или ползвателите/бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Процент на съфинансиране:

 • До 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
 • За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25%
 • За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10%
 • Финансовата помощ за инвестиционни разходи за земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50%.
 • 35% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
 • За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25%
 • За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10%
 • Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35%

ВАЖНО: Размерът на заявената финансова помощ не може да бъде увеличен след датата на подаване на проектното предложение.

Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ има право да намали размера на заявената финансова помощ когато:

 • е заявен по-висок размер, който не съответства на Условията за кандидатстване
 • не е наличен бюджет по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

ВАЖНО: Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

ВАЖНО:Разходите за земеделска техника не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation.

Последни публикации