МИГ Самоков-Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица

 Категория: МИГ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Основна цел:

Създаване на устойчива заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот и бизнес на територията на МИГ Самоков чрез активиране на безработни лица за подобряване на достъпа  до  заетост.

Общ размер на БФП: 101 772лева

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 55 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 101 772 лв.

ВАЖНО: В случай че кандидатът ще разходва средства за непреки разходи, които ще се залагат служебно от страна на УО и ще са в размер точно на 10% от допустимите преки разходи, то планираните преки разходи от кандидата не трябва да са по-малко от 50 000 лв. (БФП)

ВАЖНО: В случай че кандидатът не желае да му бъдат начислени служебно непреки разходи в размер на  10% от преките  допустими разходи, и е декларирал това в т. 11.6 от Формуляра за кандидатстване, то планираните преки разходи от кандидата не трябва да са по-малко от 55 000 лв.(БФП)

ВАЖНО: В случаите на приложимост на Регламент (ЕС) No 1407/2013 за партньорите, максималният размер на помощта, отпусната по процедурата под формата  на минимална помощ, на едно и също предприятие, не може да надхвърля 391 160 лв. за период от три бюджетни години (текущата бюджетна година и предходните две)

Процент на съфинансиране: 100% от общо допустимите разходи по проекта

Допустими кандидати:

 1. Всички физически и юридически лица и техни обединения.
 2. Община Самоков
 3. Работодатели
 • общински предприятия със самостоятелна правосубектност по смисъла на ЗОС, в качеството им на работодатели
 1. Кандидатът е пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите и разпределението на средствата по бюджета на кандидата и на партньора).
 2. Допустими партньори:
 • Всички физически и юридически лица, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване  дейности  от проектa и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
 • Един партньор може да участва в повече от едно проектни предложения, в случай че разполага с достатъчно капацитет, за да изпълни дейностите по проектите.
 • Работодатели
 • Неправителствени организации
 • Община Самоков

Допустими дейности:

 • Предоставяне на  обучение за  повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.
 • Предоставяне на обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности (КК)
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение (субсидирана заетост)
 • Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
 • Осигуряване на стажуване за безработни младежи при работодател с определени от него наставници
 • Осигуряване на чиракуване за безработни младежи при работодател с определени от него наставници
 • Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски, бизнес умения и разработването на бизнес идеи;

Допустими за финансиране разходи:

 • За  трудови  възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на лицата, ангажирани пряко с изпълнението на финансираните преките дейности (без разходите за възнаграждения на обучителите по ПК,КК и мотивационно обучение), вкл. всички дължими осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение и доплащания
 • За възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в субсидирана заетост при работодател.

Разходите са допустими за срок до 6 месеца или до 12 месеца за лицата от силно уязвимите групи на пазара на труда.

 1. За възнаграждения, вкл. осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за лицата, включени в обучения по време на работа/ чиракуване и стажуване.
 2. За възнаграждения на наставници на лицата от целевата група.
 3. За стипендии на обучаващи се лица от целевата група
 4. За командировки
 5. За обучения
 6. За застраховки и трудова медицина на лицата от целевата група
 7. Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде.
 8. За материали
 9. За обзавеждане и оборудване–в размер до 20% от преките допустими разходи по  проекта.
 10. За нематериални активи
 11. Непреки разходи – в размер точно  на  10% от преките допустими разходи по проекта,

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 • Проектните предложения се изпълняват  в  срок до 12 месеца от  подписване  на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 • Крайният срок за изпълнение на дейностите по настоящата процедура е 30.06.2023 г.

Последни публикации