МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1.”Инвестиции в земеделски стопанства”

 Категория: МИГ

Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г.

Основна цел:

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ ЛОМ.

Общ размер на БФП: 567 182 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО:

 • Минимален размер на допустимите разходи: 5 000 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи: 100 000 лева.

За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО:

 • Минимален размер на допустимите разходи: 5 000 лева.
 • Максимален размер на допустимите разходи: 30 000 лева.

Процент на съфинансиране:

За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО:

50% от общия размер на допустимите за разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • За проекти свързани със сливания на организации на производители финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП финансовата помощ се увеличава с 10%;
 • за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на производители финансовата помощ се увеличава с 20 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 15 %.

ВАЖНО: Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя в случай, че заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години и не повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова помощ.

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО:

до 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

 • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10%;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Разликата между стойността на проекта и БФП се съфинансира от кандидата.

Допустим кандидат:

 • Земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
 • да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители
 • минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия, които отговарят на следното условие:
 • да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ. Не се прилагат за кандидати, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”
 • Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.
 • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т. 2.
 • Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Допустими дейности:

 • Модернизация и механизация/инвестиции във физически активи/пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Модернизация и механизация/инвестиции във физически активи/пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Постигане съответствие с ново въведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.
 • Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията.
 • Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Производство от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими за финансиране разходи:

 1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 5. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по под-мярка 6;
 6. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 7. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ ЛОМ;
 8. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 9. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 10. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 11. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 12. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12%, а консултантските- до 5% от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 11.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 • Одобрените проекти се изпълняват в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, в срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ.
 • Крайният срок за изпълнение и отчитане на проект към СВОМР е до 30 юни 2023 г.

Последни публикации