Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Втора от ПРСР

 Категория: ПРСР

Допустими кандидати:

 1. Земеделските стопани към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:
 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
 1. групи или организации на производители.
 2. ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:
 • получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;
 • регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
 1. Минималният икономически размер на стопанства по т. 1 се доказва от кандидатите чрез представяне на декларация по образец съгласно Приложение № 4 за текущата стопанска година към момента на подаване на проектното предложение и:
 1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол;
 2. документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал. 10 и ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му;
 3. справка за дейността на кандидата за стопанската 2020/2021 година, издадена във връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Допустими дейности:

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи
 2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти
 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление
 4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство
 5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти
 6. осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти;
 7. инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Последни публикации