Национален план за възстановяване и устойчивост

 Категория: План за възстановяване и развитие

Компонент „Интелигентна индустрия“

Програма за икономическа трансформация

BG-RRP-3.008 Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

180 000 000 лева, разпределен както следва:

Микро и малки предприятия Средни предприятия Големи предприятия
54 000 000 лева 90 000 000 лева 36 000 000 лева

Режим на подпомагане:

В зависимост от нуждите и спецификата на предложението за изпълнение на инвестиции, следва да бъде избран един от следните два допустими начина на подпомагане:

 1. Режим „регионална инвестиционна помощ“
 2. Режим „минимална помощ” (de minimis).

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие Максимален размер на безвъзмездното финансиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
70 000 лева Микро предприятия: 350 000 лева
Mалки предприятия: 550 000 лева
Средни предприятия: 750 000 лева
Големи предприятия: 1 000 000 лева

Максималният размер на безвъзмездното финансиране не следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Интензитет на безвъзмездното финансиране в режим „регионална инвестиционна помощ“:

Категория на предприятието – кандидат/партньор Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)[1]

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50 % София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия 50 % София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Големи предприятия 30 % София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %

Интензитет на безвъзмездното финансиране в случаите на избран режим „минимална помощ“ (de minimis)

Категория на предприятието – кандидат/партньор Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 50 %
Големи предприятия 30 %

Допустими участници:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 3. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия или да са големи предприятия
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 200 000 лева
Малко предприятие ≥ 600 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева
 1. Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост”. Допустимо е кандидатстване за подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2021 г. По процедурата не е допустимо заявяването на подкрепа за повече от един код на икономическа дейност. Кодът на икономическата дейност (основна или допълнителна за предприятието), за която е заявена подкрепа, трябва задължително да попада в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008.
 2. Имат публични задължения (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) не е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, или не е повече от 50 000 лева.

Не допустими участници:

 1. Микропредприятия, които имат седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони;
 2. Предприятия, кандидатстващи за икономическа дейност (основна или допълнителна), която попада в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти;
 3. Предприятия, чиято основна или допълнителна икономическа дейност попада в раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки” от Сектор С „Преработваща промишленост“, както следва:
 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

Допустими партньори:

 • Партньорството по процедурата е допустимо, а не задължително.
 • В едно предложение може да участва само един партньор.
 • Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите.
 • За партньорите са приложими и всички критерии за недопустимост на кандидатите.
 • Едно предприятие е допустимо да участва като партньор само в едно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата.
 • Едно предприятие е допустимо да участва само в едно предложение – или като кандидат или като партньор.
 • Едно предприятие е допустимо да участва само в едно предложение – или като кандидат или като партньор.
 • В случай че предложението се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора.
 • Безвъзмездното финансиране за разходите на партньора се предоставя при условията на съответния режим на помощ (регионална инвестиционна помощ или минимална помощ), избран от кандидата.

Допустими дейности:

Допустими са предложения за изпълнение на инвестиции, водещи до реализиране на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Инвестицията, следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

 1. Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
 • подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора)
 • и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).
 1. Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт), чрез внедряване на технологии за:
 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
 • влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
 • заместване или намаляване на употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.
 1. Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
 • заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или
 • осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.
 1. Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:
 • повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва:

 • Да водят до постигане на целта на процедурата.
 • Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ , както и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете, и осигуряване на равни възможности за всички.
 • Да се изпълняват само на територията на Република България.
 • В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“, изпълняваните от страна на кандидата/партньора дейности в рамките на предложението следва да имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и/или нематериални активи:
  • създаване на нов стопански обект;
  • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
  • диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект;
  • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Посочените 4 (четири) категории първоначална инвестиция са приложими за:

 • Предложения за изпълнение на инвестиции, подадени от кандидати/партньори – микро, малки, средни или големи предприятия, с място на изпълнение извън ЮЗР, както и
 • Предложения за изпълнение на инвестиции, подадени от кандидати/партньори – микро, малки или средни предприятия, с място на изпълнение в ЮЗР.

В случай че кандидат/партньор е голямо предприятие и в рамките на предложението, мястото на изпълнение на инвестицията, предвидена от кандидата/партньора, е в ЮЗР, то е допустимо голямото предприятие да изпълнява единствено дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност в материални и/или нематериални активи само за създаване на нов стопански обект.

Изпълнението на инвестициите следва да осигури повишаване на ресурсната ефективност, увеличаване на екологосъобразността на продуктите, както и по-висока информираност на потребителите относно намаляването на въглеродния отпечатък в резултат на внедрените кръгови модели за производство и потребление.

Препоръчително е да се осигури (когато е приложимо) включването в документацията за произвежданите крайни продукти (например инструкции за употреба, продуктови описания, каталози, технически спецификации и др.) и/или при етикетирането на продуктите, относимата информация за потребителите (като например: количество и вид на вложените в крайния продукт биобазирани и/или рециклирани суровини; рециклируемост на опаковката и/или на продукта; намалено съдържание на пластмаса и др. в резултат на изпълнението на инвестицията).

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на крайния получател/партньора най-малко пет години (в случаите когато крайният получател/партньора е голямо предприятие) или три години (в случаите когато крайният получател/партньора е микро, малко или средно предприятие) от окончателното плащане.

Недопустими дейности:

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 • дейности, които вече са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема;
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проектното предложение;
 • дейности, които водят само до намаляване на количеството потребявана енергия от предприятията, както и дейности за въвеждане на възобновяеми енергийни източници;
 • дейности за придобиване на активи, които не представляват дълготрайни материални активи (ДМА) и/или дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • дейности за придобиване на дълготрайни материални и/или дълготрайни нематериални активи втора употреба;
 • дейности за услуги за разработване на специализирани софтуери за производствения процес, представляващи дълготрайни нематериални активи
 • дейности за закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти за производствения процес, консумативи за производството, резервни части);
 • дейности, свързани с наемането на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • дейности за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието;
 • дейности за придобиване на базирани на ИКТ системи и софтуерни приложения за управление на бизнес процесите в предприятията (напр. ERP системи, CRM системи, MOM/MES системи и др.).
 • дейности за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
 • дейности за закупуване на земя и сгради;
 • дейности за придобиване на дълготрайни материални и/или нематериални активи, които не са пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от дефинираните кръгови модели.

Допустими разходи:

 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.
 • Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия), в рамките на предложение за изпълнение на инвестиция, независимо от избрания режим на помощ.
 • Допустими само разходите за придобиване на нови ДМА и нови ДНА, като изискването е приложимо за всички категории предприятия – кандидати/партньори (микро, малки, средни и големи предприятия.
 • В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора.

Приложими хоризонтални принципи:

 1. Предложенията за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, т.е. да не водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:
 • смекчаване на изменението на климата;
 • адаптиране към изменението на климата;
 • устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
 • преход към кръгова икономика;
 • предотвратяване и контрол на замърсяването;
 • защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.
 1. Предложенията за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

Липсата на обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

Минимален и максимален срок за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция:

Минимален срок: не се определя;

Максимален срок: 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

Последни публикации