Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Набират се проектни концепции по програмата за сътрудничество със Северна Македония - Гудуил Консултинг ЕООД

Набират се проектни концепции по програмата за сътрудничество със Северна Македония

 Категория: План за възстановяване и развитие

Обявена за кандидатстване е покана за набиране на концепции по Програма Интеррег VI-A ИПП България -Северна Македония 2021-2027

Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“, Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие” на Програмата.

Срокът за кандидатстване е 24 юли 2023 г., 17:00 ч.

Целта на поканата е да се идентифицират проектни идеи, които допринасят за реализацията на специфична цел 1.2 от Териториалната стратегия на Програмата.

Допустими кандидати и партньори по поканата са:

  • местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централни публични органи и законови органи);
  • ММСП;
  • НПО;
  • академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции.

Всички партньори трябва да бъдат регистрирани и да осъществяват дейност в програмния район поне 3 години преди кандидатстването. Задължително е партньорството между поне 2-ма партньори, по един от всяка страна на границата. Няма изисквания за максимален брой на партньорите, но всеки кандидат може да участва като водещ партньор или партньор само в една концепция.

Допустимите за подкрепа дейности трябва да отговарят на обхвата на индикативните типове действия, включени в Териториалната стратегия (Стратегическа цел 1) и Програмата (Приоритет „Интегрирано развитие на трансграничния регион“), като същите да са свързани с развитието на туризма:

  • мобилност и свързаност;
  • брандиране и маркетинг;
  • пригодност за заетост в туристическия сектор;
  • укрепване на връзките между природни и културни обекти, както и между туризма и околната среда.

Проектни дейности задължително трябва да включват комбинация от инвестиции (строителство и/или доставка) и мек тип действия (напр. услуги). Ако проектът предвижда инвестиционни дейности под формата на изграждане на нова или рехабилитация на съществуваща инфраструктура, тези дейности следва да се извършват само върху държавна или общинска собственост.

Всяка концепция трябва също така да отговаря на определението за интегриран проект. Самият проект в рамките на стратегията се счита за интегриран, ако отговаря на поне едно от следните условия:

а) проектът включва различни сектори (като социални, икономически и екологични сектори);

б) проектът включва различни административни територии (напр. общини);

в) проектът включва няколко типа заинтересовани страни (публични органи, частни участници, НПО).

Общият бюджет на поканата е 8 143 233 евро. Всяка концепция следва да е в рамките между 500 000 евро и 1 млн. евро. Инвестиционният компонент (строителство и/или доставка) във всяка концепция трябва да бъде не по-малко от 60% от общите допустими разходи.

Продължителността на проектите трябва да е до 24 месеца.

Кандидатите, чиито проектни идеи са получили крайна оценка от 50 или повече точки, ще бъдат поканени в рамките на 3 месеца да представят пълно проектно предложение.

Стартирането на целевата покана за пълни проектни предложения се планира за ноември 2023 г. със срок за кандидатстване от три месеца.

Последни публикации