Подкрепа за производители на риба и други водни организми с цел преодоляване последствията от “COVID 19”

 Категория: Ковид-19

Отварят мярка: 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“

➢Основна цел:
Осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията “COVID-19”.

➢ Очаквани резултати: постигане на положителен ефект по отношение предприятията за производство на риба и други водни организми с цел преодоляване последствията от  “COVID-19”.

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 503 348,65 лв.

Средства от Европейски фонд: 7 877 511,49 лв.

Национално съфинансиране: 2 625 837,16 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 2 000 лева.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 80 000 лева.

 

ВАЖНО !

В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение за всяко аквакултурно стопанство. В случай, че един кандидат притежава повече от едно аквакултурно стопанство, проектно предложение може да се подаде за всяко едно стопанство.

Максимален интензитет на помощта: 100%

 

Допустими кандидати:

  1. Предприятия, извършващи дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури;
  2. Регистрирани по Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
  3. Да са регистрирани по (ЗВД);
  4. Които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност;
  5. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (за месец април или май) спрямо средно аритметичния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г. или средноаритметичния оборот;
  6. В случай че не са недопустими кандидати с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

 

Допустими за финансиране разходи:

  1. За закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
  2. За съхранение;
  3. За външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги);
  4. За персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

 

ВАЖНО!!! Всеки вид разход, с изключение на разходите за персонал не следва да надвишава 30 000 лв.

 

Последни публикации
takymi