Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури с цел преодоляване последствията от “COVID-19”

 Категория: Ковид-19

Отварят мярка:

5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Основна цел:
Предоставяне на оперативен капитал за преработвателни предприятия, преработващи продукти от риболов и аквакултури. Очакваните резултати се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малки и средни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури с цел преодоляване последствия от “COVID-19” .

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 785 625,22 лв.

Средства от Европейски фонд: 3 589 218,92 лв.

Национално съфинансиране: 1 196 406,30 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 2 000 лева.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 80 000 лева.

 

ВАЖНО !
В случай, че един кандидат е собственик на повече от едно преработвателно предприятие, то следва да подаде отделно проектно предложение за всяко едно от тях.
Кандидатът следва да докаже спад поне 20% в оборота за месец април или май спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. или средноаритметичния оборот от 2019 г., 2018 г. и 2017 г. за всяко предприятие отделно.

Максимален интензитет на помощта: 100%

Допустими кандидати:

 1. Предприятия, извършващи икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 е по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 2. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април или май спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. или средноаритметичния оборот от 2019 г., 2018 г. и 2017 г.
 3. Които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност;
 4. Които отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия ;
 5. Регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“;
 6. Да са вписани в Tърговския регистър и регистъра на ЮЛ с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

 

Допустими за финансиране разходи:

 1. За реално доставени стоки, суровини, материали и услуги,както и разходи за закупуването им свързани с дейността на предприятието;
 2. Са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;
 3. Разходи за съхранение;
 4. Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).
 5. Са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ;
 6. Са извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта;
 7. За тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

 

ВАЖНО!!! Всеки вид разход, с изключение на разходите за персонал не следва да надвишава 30 000 лв.

Последни публикации
sredni predpriqtiq pandemiqfish