Подкрепа за средни предприятия с цел преодоляване последствията от пандемията “COVID -19“

 Категория: Ковид-19

Период за прием на проекти: 10 юли – 24 август 2020 г.

 

Целта е:

Осигуряване на финансово подпомагане на българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

 

Максимален интензитет на помощта: 100%

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 000 лв.

Средства от Европейски фонд: 170 000 000 лв.

Национално съфинансиране: 30 000 000 лв.

 

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ /БФП/:

 • Минимален размер на БФП:

5% от нетните приходи от продажби ,но не по-малко от 30 000,00 лв.

 

 • Максимален размер на БФП:

5% от нетните приходи от продажби ,но не повече от 150 000,00 лв.

 

Допустими кандидати:

 1.  Да отговарят  на  изискванията  за  средно  предприятие  съгласно  ЗМСП
 2. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер равен на или надвишаващ 1 млн. лв.
 3. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
 4. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

 

Не са допустими за кандидатстване фирми, които са:

 1. Кандидатстващи за финансиране на земеделски дейности;
 2. Предприятия,  свързани с преработката на земеделски и горски продукти;
 3. Предприятия, попадащи в сектор „Финансови и застрахователни дейности“;
 4. Кандидати, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури.

 

Допустими за финансиране разходи:

 1. Да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите
 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • За външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • За персонал   (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, който са сключени преди 01.07.2020г..
 1. Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.
 2. Да бъдат извършени след 01.02.2020г. и до крайната дата на изпълнение на проекта

 

 

Последни публикации
show diagramtakymi