Икономическа подкрепа на микро и малки предприятия срещу COVID-19

 Категория: Ковид-19

Отваря мярката „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия отпандемията COVID-19“ по програма „Капацитет за растеж на МСП”.

Целта е:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятиятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 173 000 000 лв.

Средства от Европейски фонд: 147 050 000 лв.

Национално съфинансиране: 25 950 000 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 3 000 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 10 000 лв.

!ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби от приходната част на ОПР за 2019 г.

Максимален интензитет на помощта: 100%

Допустими кандидати:
1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2. Кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019г. и през 2018г. и 2019г. са осъществявали стопанска дейност.
3. Кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие.
4. Кандидати могат да участват, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
5. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.
6. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Не могат да получават подкрепа кандидати, които са:
1. Клонове на юридически лица регистрирани в България, поради липсата на самостоятелна правосубектност.
2. Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район.
3. Микро, малки и средни предприятия осъществяващи инвестиции свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти.
4. Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които са с код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”.

Допустими за финансиране разходи:
1. Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
2. Разходи, извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Последни публикации
sredni predpriqtiq pandemiq