Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 Категория: Ковид-19

През м. октомври 2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “

Крайният срок за подаване на проектни предложения е м. декември 2020 г.

 

Основна цел:

 • осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ:

 • 78 233 200 лв.
 • Общият размер на помощта ,, de minimis ”,  предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лв.) за период от три бюджетни години.

Минимален размер на помощта:

 • неприложимо

Максимален размер на помощта:

 • 50 000 лв.

 

Интензитет на помощта:

 • 100%

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперации;
 •  имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малки и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;
 • са реализирали оборот за 2019 година равен на или надвишаващ 500 000 лв .;
 • не са недопустими кандидати  съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 • са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месец, предхождащ месец на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 година.

Недопустими кандидати:

 • предприятия с икономическа дейност, попадаща в обхвата на Предложение I към ДЕО;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и / или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия от сектор рибарство и аквакултури;
 • предприятия от сектор C раздел (кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91) и раздел 11 (кодове 11.02, 11.03 и 11.06);
 • предприятия от сектор К ,, Финансови и застрахователни дейности ” и от раздел 92 ,, Организиране на хазартни игри ”.

Допустими дейности:

 • Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими разходи:

 • Следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др. ), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

Последни публикации
fishbus