Отворен е прием по помярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР

 Категория: ПРСР

Срок за подаване на проектни предложения: 25.02. 2022 г. 17:30 ч.

Основната цел на приема по Програмата за развитие на селските райони е: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на селскостопански продукти.

Област с поставен акцент 3А „Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации“;

Териториалният обхват на проектните предложения, включващи инвестиции в преработка на продукти от Приложение № I от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (Приложение № 5) е територията на Република България.

Изпълнението на подмярката следва да допринесе за подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци. Реализираните проекти по подмярката ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители и предприятията от хранително – вкусовата промишленост и за по-доброто им интегриране в агрохранителната верига.

Допустими кандидати за финансово подпомгане по мярка 4.2:

 • Земеделски производител

Земеделските стопани към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение № 17 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

 • Едноличен търговец и юридическо лице регистриран по ТЗ
 • Признати групи и организации на производители

 ВАЖНО: Земеделските стопани/членовете на група или организация на производители, които преработват собствена земеделска продукция от животински произход, трябва да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Kандидатите следва да oтглеждат същите видове животни, от които се осигурява собствената суровина за подпомаганата преработвателната дейност.

ВАЖНО: Кандидатите следва да са извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение

Какво финансира програмата:

Подпомагат се проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга;
 • Закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга;
 • Изграждане на ВЕИ и енергийна ефективност, опазване на околната среда
 • Нови продукти и процеси
 • Къси вериги на доставка
 • Технологии и иновации
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти;
 • Закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 • Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци, включително гъби;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);

и) гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти. Допустими за подпомагане са само разходи, включени в проектното предложение, които отговарят на условията за кандидатстване.

Общ размер на безвъзмездната помощ: 387 164 028,74 лева

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е 5 867 400 лв.

Процент на финансовата помощ:

 • Между 35% и 75% от общите разходи

Последни публикации