мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“

 Категория: ПРСР

В средата на м. юли стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 16.10.2020 г.

 

Основна цел: 

• увеличаване на лесистостта в равнинните райони с по-ниска такава;
• ограничаване на ерозията и запазване на качеството на земите в съседни територии;
• подобряване на водния баланс в подкрепените територии;
• адаптиране към промените в климата.

 

Очаквани резултати:

Очакваните резултати от тази подкрепа по подмярката са да се ограничи ерозията, чрез увеличаване площта на горите и запази качеството на земите, да се подобри борбата с промените в климата, както и водния баланс в подкрепените територии, да се увеличи поглъщането на въглерода.

При пълно усвояване на средствата по тази процедура, се очаква да бъдат залесени повече от 18 500 дка нови гори.

 

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ:

  • 18 028 131 лв.

 

Процент на съфинансиране:

  • 100 %

 

ВАЖНО!!!

• Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е до 977 900 лв.

 

Допустими кандидати:

• физически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи, собственици на
минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи;
• еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски
или неземеделски земи, собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи;
• общини, собственици на земеделски или неземеделски земи, трябва да са собственици на
минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи;
• всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват.

 

Допустими дейности:

1. Залесяване с дървесни и храстови видове, което включва:
1.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;
1.2. почвоподготовка;
1.3. закупуване на залесителен материал;
1.4. транспорт на залесителния материал;
1.5. временно съхранение на залесителния материал;
1.6. разходи за труд при залесяване;
2. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
3. Ограждане на залесената територия.
4. Годишна премия на хектар за поддръжка на залесените площи, което включва:
4.1. попълване (презасяване или презасаждане);
4.2. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването, по схема 3 пъти
за първата и втората година, 2 пъти за третата и 1 път за четвъртата и петата година;
4.3. превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят
дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;

 

При възникнали въпроси, моля попълнете контактната форма:

Контакти

Последни публикации
zemedelski stopani