Подкрепа на земеделски стопани  в сектор “Животновъдство”

 Категория: ПРСР

В края на месец юни се очаква да отвори мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: 30.06.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.09.2020 г. 17:30 ч.

 

Основна цел:

  • да се повиши конкурентноспособността на земеделието в България, чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности, въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

Очаквани резултати:

  • очаква се да се реализират проектни предложения, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на животновъдните стопанства, включително да се осигурят възможности за създаване на заетост.

 

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

  • Минимален размер на едно проектно предложение,

 представено от един кандидат  е 29 337 лв.

 

  • Максимален размер на едно проектно предложение,

 представено от един кандидат  е 977 900 лв.

 

Важно!

Максимален интензитет на помощта: 50 %

 

Допустими за финансиране разходи по програмата могат да бъдат:

  • за обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
  • за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
  • за закупуване на земя, сгради необходима за изпълнение на проектното предложение;
  • за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
  • разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти.

Последни публикации
lozqзалесяване