Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година – Активни и предстоящи мерки

 Категория: ПРСР

 Подмярка 4.1.2 ,,Инвестиции в земеделски стопанства” по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства под мярка 4 ,,Инвестиции в материални активи” по Процедура на Сдружение ,,МИГ общини Елена и Златарица’

Осигурени са инвестиции за земеделски стопани в областта на:

 • модернизация или увеличаване на физическия капитал, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 • създаване и/или преззасаждане на трайни насъждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове;
 • намаляване на потреблението на енергия, производство на биоенергия на земеделските стопанства;
 • инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда.

Подпомагат се материални и нематериално дългатрайни инвестиции.

Подмярка 21.3 ,,Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи организации на производители COVID-3” 

Отпускат се средства за преработватели на селскостопански продукти:

 • млекопреработватели;
 • месопреработватели;
 • мелничарски, винарски предприятия;
 • преработватели на технически и маслодайни култури;
 • пчелен мед и пчелни продукти;
 • преработка на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини.

Финансовата помощ  се отпуска за преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност във връзка с COVID-19.

Мярка 6.4 финансира ,,Инвестиции в неземелски дейности”.

Стартиращи и действащи микрофирми, регистрирани в селски район, могат да се възползват от мярката.

Финансират се дейности в:

 • производственият сектор;
 • туристическите услуги;
 • културните дейности;
 • образование и обучение;
 • социални и здрави услуги;
 • отдих, спорт, свободно време.

Днес приключва проучването на Еворпейската комисия за въздействието на общата селскостопанска политика върху природните ресурси, биоразнообразието, почвите и водите с активното участие на селските стопани и производители, след което публичната консултация и финализираните предложения ще бъдат съгласувани с действията на ЕС.

Повече информация за Програма за развитие на селските райони.

 

 

 

Последни публикации
залесяване Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 47