Българските компании в областта на спорта ще могат да кандидатстват по процедурите за разработване и внедряване на иновации

 Категория: ОПИК

Българските компании в областта на спорта ще могат да кандидатстват по процедурите за разработване и внедряване на иновации по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) на Министерството на иновациите и растежа. Това каза директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) Илияна Илиева.

Според Илиева се очаква първите две процедури по ПКИП да стартират в сравнително кратки срокове. Първата ще е в подкрепа на развойната дейност и разработването на иновации.Бюджетът й ще бъде 127 млн. лв. Ще могат да кандидатстват компании от различни икономически сектори, включително от областта на спорта. Те могат да са както отделни микро-, малки и средни (МСП), така и дружества с до 3000 души или големи предприятия в партньорство с МСП.

Проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Предприятията от спортния сектор и клубове, които са регистрирани по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, но извършват стопанска дейност, например ще могат да разработват нови ИКТ решения в туризма, както и нови подходи в производството на велосипеди, стени за катерене и други стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове, специализирана екипировка и оборудване.

По втората процедура – за внедряване на иновации, ще бъдат инвестирани почти 300 млн. лв. Безвъзмездна финансова помощ ще могат да заявяват микро-, малки и средни фирми, както и малки дружества със средна пазарна капитализация. От областта на спорта ще бъдат допустими юридически лица и търговски дружества, регистрирани по Търговския закон.

Подкрепата за тях ще се предоставя отново за проекти в някоя от тематичните области на ИСИС, най-вече за „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. Иновативните решения може да са разработени от самите предприятия специално за нуждите и дейността им, а други – да бъдат заимствани и пригодени.

„В предходния програмен период по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с близо 10 млн. лв. са финансирани 382 спортни компании. Те са получили средства за повишаване на производствени капацитет, на енергийната си ефективност, за разработване и внедряване на иновации, както и за преодоляване на последствията от Ковид“.

За бъдещите проекти, ще има и грантов елемент от 40% безвъзмездни средства, което е нововъведение спрямо предходния програмен период и ще е стимул за спортната общност да подготвя отсега проектите си. Кандидатстването ще се обяви през втората половина на 2023 г., което дава време за подготовка.

Последни публикации