Удължиха срока за лозарите по кризисната мярка

 Категория: ПРСР

Лозарите вече ще могат да кандидатстват по кризисната мярка две поредни години с едни и същи парцели.

Проектонаредба за това е публикувана за обсъждане от Министерството на земеделието. Тя дава възможност на гроздопроизводителите да кандидатстват по кризиснaтa мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за едни и същи парцели през две последователни години.

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е предвидено и удължаване на срока за приема на заявления по марката за 2021 г. – 21 април.

В мотивите за изменението се казва, че то се налага заради „разпоредбата на чл. 22 от Делегиран Регламент 2016/1149, съобразно която прилагането на мярката, извън условията на ковидкризата, не може да бъде извършено през две последователни години за едни и същи парцели“.

Документът изисква и въвеждането на санкционен режим при частично неизпълнение на част от договорените за изпълнение операции по мерките от Националната програма, в случаите когато това неизпълнение е в резултат на непреодолима сила или извънредни обстоятелства или в резултат на други обстоятелства, но при условието, че основната цел на операцията е постигната.

Ако операцията не е изпълнена изцяло, но общата й цел е постигната, ще се изплаща помощта само за изпълнените действия, но да бъде наложена санкция в размер на 100% от сумата, първоначално предоставена за тези действия в заявлението за подпомагане, които не са били изцяло изпълнени.

Според министерството този санкционен режим ще гарантира коректно прилагане на мерките от програмата, съобразено с правилата на европейското законодателство и ще бъде осигурено необходимото ниво на сигурност при разпределяне на средства от структурните европейски фондове.

„Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са 18 гроздопроизводители, получили подпомагане по мярката през 2020 г. За тези гроздопроизводители кризата оказва задълбочаващ се ефект, тъй като затрудненията им с намиране на пазар за произведеното от тях винено грозде продължават втора година.

Потенциално заинтересовани страни са и всички кандидати по мерките от националната програма, за които санкционният режим, въведен с Регламент 2021/374, се отнася, както и прилагащият орган, чиито контрол следва да бъде съобразен с изискванията на европейската правна рамка”, се уточнява в мотивите на текста.

Последни публикации