Стартират 8 мерки от ПРСР през 2021 г.

 Категория: ПРСР

През 2021 г. ще стартират приеми по 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. евро. Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри Индикативната й годишна работна програма. Целта е да бъдат подпомогнати земеделските производители, млади и малки земеделски стопани, както и чувствителните сектори.

Графикът предвижда през месец април да бъдат отворени приеми по най-атрактивните мерки за земеделците:

 • 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Очаква се прилагането им да допринесе за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване на сектора. Инвестициите са основно свързани с напояване, околна среда, пречиствателни съоръжения, дигитализация и автоматизиране на производствените процеси.

През септември т.г. се очакват да стартират подмерките:

 • 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
 • 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Насочването на средства по тях ще подпомогне земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда.

До края на годината предстои да бъдат отворени:

 • 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване
 • 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“
 • 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
 • 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Стартирани са подмерките:

 • 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
 • 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение”
 • 2.2 „Създаване на консултантски услуги“

Последни публикации