Подмярка 4.1 от ПРСР: Предимство на иновациите и прецизното земеделие

 Категория: ПРСР

Какви дейности и технологии ще са допустими  и какво означава иновативност в изискванията за подмярка 4.1 от  ПРСР за нуждите на прецизното земеделие?

 1. Системи и оборудване /софтуер и хардуер/, за събиране, обработка и анализ на данни за: поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви, здравословно състояние на животните, включително при отглеждане на пчелни семейства, норми на хранене, продуктивност, идентификация на животни, навигационни системи, GPS устройства, контролери, датчици и уреди за контрол, дронове, метеорологични станции;
 2. Цифрови устройства и оборудване за внедряване в различни видове земеделска техника, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и намаляват обема на използваните торове, препарати и други. Тук се включват GPS устройства, автоматични управления, контролери, датчици и уреди за контрол на пръскането, торенето, обработките, торове и ПРЗ в почвите.
 3. Водовземни съоръжения – кладенци и системи за съхранение на вода, както и техническо оборудване за тяхната експлоатация, като GPS устройства, метеорологични станции, автоматични управления, контролери, датчици и уреди за контрол, съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки, слънцезащитни системи, системи за защита от вредители.
 4. Оранжерии с електронно управление на микроклимата, прецизно дигитално напояване, торене, растителна защита.
 5. Съоръжения и оборудване за съхранение на продукцията – камери за охлаждане, системи за автоматизирано складиране, машини и оборудване за измиване, сортиране и пакетиране на готова продукция;
 6. Специфично оборудване и/или апаратура, която автоматизира, допълва или модернизира съществуващата в практиката техника – GPS устройства, контролери, датчици и уреди за контрол, дронове, мобилни устройства. Сменяема прикачна техника за консервационно земеделие – култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, торовнасящи машини за прецизно торене; пръскачки за прецизно внасяне на торове, стрипер хедери. 7.Сеялки за директна сеитба, дигитализирани сеялки за прeцизна сеитба, сменяеми, прикачни пръскачки и торовнасящи машини за прeцизно торене и пръскане,  адаптери, приспособления и стрипер хедери.
 • Както и иновативни решения, изпълнявани от оперативни групи с подкрепата на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ).
 • Също и инвестиции, за които има издаден документ за ползван патент по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Важно! Патентът трябва да е издаден преди не повече от 2 г. преди датата на подаване на проектното предложение.

Инвестиции са предвидени и за:

 • Системи за автоматизирано/роботизирано хранене и за автоматизирано/роботизирано доене, доилни зали, доилни съоръжения, системи за идентификация, системи за управление и наблюдение на стадото или пчелина, електропластири, дронове, системи и софтуер за управление на доенето;
 • GPS устройства, метеорологични станции, автоматични управления, контролери, датчици и уреди за контрол, съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки, слънцезащитни системи, системи за защита от вредители. Оранжерии с електронно управление на микроклимата, прецизно дигитално напояване, торене, растителна защита;
 • Съоръжения и оборудване за съхранение на продукцията – камери за охлаждане, системи за автоматизирано складиране,машини и оборудване за измиване, сортиране и пакетиране на готова продукция;
 • Специфично оборудване и/или апаратура, която автоматизира, допълва или модернизира съществуващата в практиката техника – GPS устройства, контролери, датчици и уреди за контрол, дронове, мобилни устройства.
 • Сменяема прикачна техника за консервационно земеделие – култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, торовнасящи машини за прецизно торене; пръскачки за прецизно внасяне на торове, стрипер хедери.
 • Сеялки за директна сеитба, дигитализирани сеялки за прeцизна сеитба, сменяеми, прикачни пръскачки и торовнасящи машини за прeцизно торене и пръскане,  адаптери, приспособления и стрипер хедери.

Последни публикации