Преизчисляват парите по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните”

 Категория: Uncategorized @hu

Подходът за изчисляване на премиите за хуманно отношение при Едри преживни животни (ЕПЖ) и Дребни преживни животни (ДПЖ) включва анализ на настъпилите пазарни и производствени промени в сектора на говедовъдството и дребните преживни животни и преизчисляване на компенсаторните плащания, съобразно измерените стойностни промени. Основният нормативен документ с който е съобразен анализът и прилаганата методология за оценка е Наредба №4 от 2017 г., с последваните изменения за прилагане на Мярка 14. Съгласно посочената Наредба подпомагането за хуманно отношение е насочено към земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно поети ангажименти за изпълнение на дейности, допринасящи за хуманното отношение към едрите преживни животни (ЕПЖ) и/или дребните преживни животни (ДПЖ), които надхвърлят задължителните минимални стандарти, съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета, Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни и Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обект.

Изпълнението на дейностите за хуманно отношение към животните се подпомага за постигане на следните цели:

  • осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето на животните и повишаване на безопасността на труда;
  • осигуряване на качествени и безопасни храни;
  • опазване на околната среда.

Основният критерий при преизчисляване на компенсаторните плащания и на прилаганата методология е отчитане на пропуснатите ползи и допълнителните разходи за изпълнение на заложените дейности и изисквания. Референтният период на преизчислението е 2017-2019 г., като констатираните промени в пазарната и производствена среда в този период са съотнесени към периода 2011-2013 г., който е използван за изчисляване на компенсаторното плащане в действащия програмен период.

Използвани са различни източници на информация, като основно това са официални производствени данни на отдел „Агростатистика” на МЗХГ, Евростат и НСИ за националните икономически сметки в селското стопанство и изменение на разходите в секторите на ЕРД и ДРД и експертни оценки, отнасящи се до технологичните и производствени разпространени практики при отглеждането на животните. При извършването на експертна оценка са използвани наблюдения и полеви проучвания, които са част от научно-изследователския опит и натрупаните резултати в Институт по аграрна икономика, Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) и др.

При изчисляването на компенсациите при реализиране на предвидените дейности са взети предвид само преките, производствени приходи и разходи, които се формират от количествените и стойностни компоненти. Представените разчети са еквивалентни на ниво животинска единица (ЖЕ), като тяхното изходно получаване е направено на база 1 животно. Референтната база за 1 животно е съответно млечна крава в сектора на ЕПЖ и млечна овца, в сектора на ДПЖ. По този начин данните са обобщени и агрегирани и за последващо преизчисляване за отделните категории животни в подсектори могат да се използват стандартните нормативи за животинските единици.

Плащания за хуманно отношение към животните в сектор „ЕПЖ“

Компенсаторните разчети за групата на ЕПЖ са определени като резултат от нарастване на разходите и пропуснатите ползи. Обособената подмярка 14.1 “Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ” се подкрепят две дейности

  • за осигуряване на не по-малко от 10% над задължителния стандарт за свободна подова площ при индивидуално отглеждане в бокс/клетка/помещение, както и групово в бокс/помещение, като са разписани нормативи за свободна подова площ за телета с различно тегло, за крави и за биволици над 24 месеца
  • за свободно отглеждане на открито на говеда над 6-месечна възраст и/или биволи за минимум 160 дни годишно, от които 40 дни могат да бъдат на двора на животновъдния обект при осигурен минимум 120 дни за свободно пашуване.

Основните компоненти и променливи включени в методиката и послужили за преизчисляване на компенсаторните ставки са всяка една от тези дейности водещи до по-хуманно отношение към животните се категоризират, като: производствени, ценови, трудови, технологични. Алгоритъмът на изчисляване се основава на спецификацията, че земеделските стопани прилагащи завишените изисквания за хуманно отношение търпят пропуснати ползи от намаления брой животни, които могат да отглеждат при равни други условия в техните помещения и влошената ефективност при свободно отглеждане на животните.

За дейността осигуряване на свободна подова площ от 10% над минималните изисквания е направено изчисление за пропуснатите ползи и респективно приходи от намалението на животните с 10% и оттам за необходимата компенсация върху останалите животни. Изчисленията са правени на база единица животно от ЕРД, като продукцията от него на годишна основа е умножено по цената. Извършена е корекция със спестените разходи за единица животно, включващи разходите по изхранването и медицинското обслужване на животните.

Осигуряване на свободно отглеждане на открито на говеда предвижда увеличаване на броя дни годишно за пасищно отглеждане на животните. Изчислението е направено първоначално за 1 животно от рода на ЕПЖ за 1 ден пасищно отглеждане на открито откъдето впоследствие е изчислено за 1 ЖЕ. Броят на дните за отглеждане на открито на ЕРД, които се допуска, че ще бъдат увеличени, за да се осигурят по-добри условия на отглеждане е осреднен на 20 дни годишно. Това осредняване се получава като за база се вземат онези стопанства и категории ЕРД, които се отглеждат смесено: пасищно-оборно, като пасищното отглеждане. Съгласно настоящата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 се изисква минимум 140 дни за открито отглеждане, като разликата до 160 дни заложени в подобрените условия за отглеждане участва при изчисляването на компенсацията. При пасищното отглеждане има необходимост от пасищна площ, така и от допълнителен труд, докато в същото време се стига до по-малък млеконадой и респективно намаление на разходите по оборното изхранване на животните, които биват спестени от производителите.

Плащания за хуманно отношение към животните в сектор „ДПЖ“

Компенсаторните разчети за ДПЖ са определени като резултат от нарастване на производствените разходи и пропуснатите ползи и по-високите изисквания за хуманно отглеждане на животните. По тази подмярка 14.2 “Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ” се предоставя финансова помощ за дейности за осигуряване на не по-малко от 10% над задължителния стандарт свободна подова площ. Обхванатите категории ДПЖ са разплодници, овце и кози майки, агнета и ярета, женски шилета и козички за разплод, мъжки шилета и козлета за разплод и шилета за угояване. Другата дейност, с която се насърчава хуманното отглеждане при ДПЖ е свободно отглеждане на открито на ДПЖ, при минимум 160 дни годишно, от които 40 дни могат да бъдат на двора на животновъдния обект при осигурен минимум 120 дни за свободно пашуване.

За дейността осигуряване на свободна подова площ от 10% над минималните изисквания е направено изчисление за пропуснатите ползи и респективно приходи от намалението на животните с 10% и оттам за необходимата компенсация върху останалите животни. Изчисленията са правени на база единица животно от ДПЖ, като продукцията от него на годишна основа е умножено по цената. Извършена е корекция със спестените разходи за единица животно, включващи разходите по изхранването и медицинското обслужване на животните. Референтна база за изчислението е 1 млечна овца, която се приравнява в 1 ЖЕ с коефициент от 0,15, което представлява съотношение между брутните маржини на млечна овца и крава.

Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ предвижда увеличаване, с по-голям брой дни годишно за пасищно отглеждане на животните. Изчислението е направено първоначално за 1 животно от рода на ДПЖ за 1 ден пасищно отглеждане на открито откъдето впоследствие е изчислено за 1 ЖЕ. Броят на дните за отглеждане на открито на ДПЖ, които се допуска, че ще бъдат увеличени с оглед осигуряване на тези по-добри условия на отглеждане е осреднен на 20 дни годишно. Преобладаващата технология разпространена в страната за хранене на ДПЖ е с пасищно отглеждане. което в различните райони на страната варира в много широки граници. В последните години се наблюдава увеличение на стадата от ДПЖ, където се прилага все повече целогодишно оборно отглеждане. С цел насърчаване на пасищното отглеждане, специално в стопанствата, където намалява продължителността на пасищното отглеждане, заради недостатъчна осигуреност с трудови ресурси и заради недостига на близки и подходящи пасища се залага осреднен брой от дни, който да поощрят пасищното отглеждане на ДПЖ. В настоящата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 се изисква минимум 140 дни за открито отглеждан, докато минималните завишени изисквания за хуманно отношение са за продължителност не по-малко от 160 дни. Компенсацията се налага заради намалената ефективност, където свитите разходи за производство не са достатъчни да покрият намаления добив на мляко и увеличените трудови разходи.

Алгоритъм и компонентни за преизчисляване на компенсаторното подпомагане

Вид на животните Изчислителен алгоритъм ДПЖ ЕПЖ ЕПЖ – Телета
  Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт      
1 Пропуснати годишни приходи от 1 животно лв/животно 1= 2*3+4-5 223,5 2537,5  
2 Производство на мляко от млечно животно литра   70 3750  
3 Изкупна цена на сурово мляко лв/л   1,15 0,63  
4 Други приходи от 1 животно лв.   143 175  
5 Спестени разходи по отглеждането на 1 животно   5=6*(100%+8)+7*(100%+9) 97,14 1372,05  
6 Разходи по изхранването на 1 животно при база 2011-2013 г. лв/животно   88 1181,832  
7 Медицинско и друго обслужване за животно при база 2011-2013 г. лв/животно   15 261,8  
8 Процент на изменение на разходите по изхранването на 1 животно 2017-2019 г в сравнение с 2011-2013 г. %   -7 -6,5  
9 Процент на изменение на разходите за медицинско и друго обслужване за животно 2017-2019 г. при база 2011-2013 г. %   2 2  
10 Компенсаторно плащане за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт Лв/ЖЕ 10=(1-5)/9/0,15 (ДРД) 93,60 129,49 77,69
Евро/ЖЕ 1,95583 лв/евро 47,86 66,21 39,72
  Осигуряване на свободно отглеждане на открито на преживни животни    
1 Наемане на пасища лв/ха   130 130  
2 Необходима пасищна площ на ден на 1 животно ха/ден   0,002 0,012  
3 Допълнителни трудови разходи за пасищно отглеждане на 1 животно лв/ден   0,37 1,85  
4 Пропуснати ползи от намален млеконадой лв/ден   0,12 1,18  
5 Дедукция от спестени разходи за груби фуражи на ден лв/ден   0,34 2,24  
6 Компенсаторно плащане за осигуряване на свободно отглеждане на открито на преживни животни Лв/ЖЕ 6=(1*2+3+4-5)*20/0,15 54,75 48,31  
Евро/ЖЕ 1,95583 лв/евро 28 24,70  

Последни публикации