Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради

 Категория: ОПИК

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм

Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“

Индикативна дата на обявяване: 30.09.2022

Срок за кандидатстване: минимум два месеца от датата на обявяване

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление.
Бюджет на процедурата: Общ размер на безвъзмездна финансова помощ
235 200 000,00лв.

Компоненти

(по видове предприятия)

Компонент 1- Микро/малки предприятия – 25%

Компонент 2 – Средни предприятия – 35%

 Компоненти по видове предприятияОбщ размер
Компонент 1

Микро/малки предприятия (25%)

58 800 000,00 лв.
Компонент 2

Средни предприятия (35%)

82 320 000,00 лв.
Компонент 3

Големи предприятия (40 %)

94 080 000,00 лв.

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

100 000 лв.

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

Микро предприятия: 300 000 лв.

Mалки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 2 500 000 лева

Процент на съфинансиране:

При режим на финансиране „de minimis” – 100% финансиране, за проекти които не надвишават максималният праг от 200 000 евро/ 391 167лв. За остатъка до пълния размер на средствата по предложението, надвишаващ установените в регламента прагове, кандидата следва да осигури собствени средства за превишението над праговете по регламента

ВАЖНО: При режим на финансиране „de minimis” – максималната заявена безвъзмездна помощ, сумирана с всички други минимални помощи, получени от субекта през двете предходни фискални години и текущата не може да надхвърли 200 000евро/391 167лв

Финансирането е съгласно таблицата: Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки

предприятия

65 % 55 %
Средни предприятия 55 % 45 %
Големи предприятия 45 % 35

Допустими кандидати:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия или големи предприятия
 3. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 4. Да нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът

а.или участникът за който е установен доказано с влязъл в сила акт на компетентен орган задължение е разсрочил, отсрочил или обезпечил същото,

 1. или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски не е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева

Допустими дейности:

Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

ВАЖНО! Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки:

√ Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.

√ Приоритет ще се дава на проектни предложения за енергийната ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници. Ще се дава приоритет на навлизането на високоефективните охладителни и отоплителни инсталации, на въвеждането на иновативните технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ.

∙ Предвиденото в предложението изграждане на съоръжения за производство на енергия от ВИ в сградата (или в близост до сградата) е само за осигуряване на енергия от ВИ за собствено потребление, с цел осигуряване на енергията от ВИ на сградата за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление.

Произведената енергия от ВИ от това съоръжение за производство на енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.

√ След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „А”. По изключение, и след представяне на съответна обосновка, може да бъде подкрепен и проект, който предвижда след изпълнение на ЕСМ постигане на клас на енергопотребление „В“, в случаите, при които изпълнение на мерки, водещи до постигане на клас А е технически неосъществимо, което следва да е надлежно и детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност.

√ Техническа неосъществимост, в контекста на предоставяне на ПИИ за сграда, която постига клас на енергопотребление „В“ при изпълнение на енергоспестяваща мярка, е налице тогава, когато прилагането на нормативните изисквания е възпрепятствано от специфика на сградата или на съществуваща сградна инсталация, което създава невъзможност за физическото изпълнение на мярката и/или изпълнението е възпрепятствано от технически или функционални пречки като: липса на достъп до елементи на конструкцията или инсталацията; липса на площ или пространство; допълнителни разходи за безопасност, достъпност, функционалност и/или за осигуряване на други технически характеристики, които разходи надвишават разходите за енергоспестяване.

√ В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на Кандидата!

Допустими разходи:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг).
 • В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 • Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок до 24 месеца
 • Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г.

Последни публикации