На 17 март ще се отвори МИГ-Добричка: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

 Категория: МИГ

Основната цел на МИГ ДОБРИЧКА е:

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:
 въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на БФП по процедурата е в размер на 491 000.00 лева.

Максимален размер за всеки конкретен проект – 200 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 100 000 лв.

Процент на съфинансиране:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия.

Допустими кандидати:

 Земеделски стопани
 Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, регистрирани по ТЗ или ЗК, които са микро, малки или средни предприятия.
 Да имат остоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка.

Допустими дейности:

 Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
 Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината.

 

Последни публикации
selskostopanski produkti