МИГ Стамболово-Кърджали е отворена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

 Категория: МИГ

МИГ Стамболово-Кърджали отвори по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.06.2020 г. 

Основна цел:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Общият размер на БФП е: 146 000,00лв.

Максимален интензитет на помощта: 50%

Допустими кандидати:

1. Земеделски стопани

2. Признати групи или организации на производители

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими дейности:

– внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им
– внедряване на нови продукти, процеси и технологии
– намаляване на себестойността на произвежданата продукция
– постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС
– подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини
– опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци
– подобряване на енергийната ефективност в предприятията
– подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд
– подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими за финансиране разходи:

1. За изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др.
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. За закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. За закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
5. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни, за превоз на суровините или готовата продукция;
6. За изграждане/модернизиране, оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. За материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 1 към Раздел 8.2 от ПРСР 2014-2020, включително чрез финансов лизинг;
8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. За закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

Последни публикации