МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане срещу горски пожари и природни бедствия”

 Категория: МИГ

Основна цел:

Увеличаване териториите на горите чрез залесяване на земеделски и неземеделски земи, предпазване на горите от пожари, предотвратяване излъчването на вредни емисии (въглероден двуокис) в атмосферата, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и опазване на горските масиви.

Общ размер на БФП: 78 233,20 лв.

Минимален размер за проект: 4 889,50 лева

Максимелен размер за проект: 78 232,00 лева

Процент на съфинансиране:  100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи

Допустим кандидат:

 • Община Сандански
 • Физически, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии
 • Юридически лица, стопанисващи горски територии
 • Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии;
 • Лесозащитни станции

ВАЖНО: Регионални дирекции по горите – не са допустим кандидат по настоящата процедура

Допустими дейности:

 • Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици и
 • Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели.
 • Изграждане/ подобряване на водоизточници за борба с пожарите
 • Закупуване на комуникационно оборудване и средтва за наблюдение на горски пожари, вредители и болести
 • Изграждане и подобряване на горски пътища
 • Предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести

Допустими за финансиране разходи:

 1. Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици
 2. Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели
 3. изграждане/ подобряване на водоизточници за борба с пожарите
 4. закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести
 5. Изграждане и подобряване на горски пътища
 6. Предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести.

Допустимите разходи за нематериални инвестиции са:

 1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултански услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на софтуер.

 

Срокове за подаване на проектни предложения:

 • Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор
 • Крайната дата за изпълнение и отчитане на проект към СВОМР не може да бъде след 30 юни 2023 г.
 • Индикативна дата на обявяване на процедурата: 14.04.2021 г.

Последни публикации
mig stambolovo