Кои са законите търпящи промени по Плана за възстановяване

 Категория: План за възстановяване и развитие

Кои са 22-та закона, които трябва да бъдат приети, за да дойдат милиардите по Плана за възстановяване и устойчивост?

НС прие още през лятото Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – благодарение само на този един закон България получава солиден транш от парите – 2,6 млрд. лева. Искането за изплащане на сумата е внесено в ЕК. Заради процедурата, включваща одит и контрол, парите идват по-късно. Не се очаква да има проблеми с този първи транш.

И ако първият транш е сигурен, то за втория въпросните закони трябва да са готови до края на годината. Сумата на втория пакет е по-малка – 724 039 480 евро – България договори по-голям първи транш заради пропуснатите авансови плащания, от които други европейски страни се възползваха.

Кои са тези 22промени взаконитепо данни на Министерство на финансите. Ето някои от по-важните:

 • Промени в Закона за управление на средствата от Европейски и структурни инвестиционни фондове
 • Закона за чужденците
 • Промени в закона за обществените поръчки
 • Промени в Закона за етажната собственост
 • Промени в Закона за енергетиката
 • Промени в Закона за водите и Закона за концесиите
 • Доклад за сценариите и препоръки и одобрение от НС на пътна карта за неутралност по отношение на климата
 • Промени в Закона за биологичното разнообразие
 • Влизане в сила на законодателните изменения за реформа на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 • Влизане в сила на изменения на нормативната уредба във връзка с подаването на сигнали за нередности
 • Промени в Търговския закон – предвиждат въвеждане на инструменти за ранно предупреждение, улесняване на откриването и протичането на производствата по несъстоятелност и преструктуриране, задължения на директорите при вероятност от неплатежоспособност, правни гаранции, че при регистриране на търговски дружества търговците регистрират действителни адреси за управление, както и по-строго регулиране на професията на синдиците.
 • Закон за несъстоятелност на физическите лица – въвеждане на производства по несъстоятелност на физическите лица, които включват погасителен план, ликвидация на имуществото, както и производство по несъстоятелност при липса на доходи и имущество на физическите лица.
 • Промени в Закона за правната помощ – разширяване на видовете безплатна правна помощ и освобождаването от съдебни такси на лицата, на които е предоставена правна помощ.
 • Създаване на всички регистри за електронни услуги.
 • Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър
 • Промени в Закона за пощенските услуги – в пунктовете на Български пощи трябва да започнат да се предоставят различни административни услуги, както и да има проверка на електронната идентификация. В пощите трябва да се предоставят и медицински диагностични услуги.
 • Промени в Закона за насърчаване на заетостта – според промените младежите над 16 години ще могат да съчетават професионалното обучение с участието в курс. Ще могат да се удостоверяват придобитите по неформален път или чрез самообучение професионални умения. Освен това обучението трябва да стане по-гъвкаво – повече онлайн възможности за учене.

Какви са приоритетите на Плана за възстановяване и устойчивост през 2023 г. – четете в сайта на Гудуил Консултинг

Последни публикации