Кои разходи носят най-много точки по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

 Категория: ПРСР

Проектни предложения, които включват чувствителни сектори, осигуряват устойчива заетост, внедряват иновации и цифрови технологии или са разработени в райони с природни и други ограничения имат предимство при оценяването по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“.

Какви са точките, които ще дадат предимство на кандидатите.

  • Ако проектът включва инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етерично-маслени и лечебни култури“, ще получи приоритетно 20 точки. Условието е над 50% от разходите да са насочени към тези чувствителни сектори. Същият брой бонус точки ще носят проектните предложения на Групи или Организации на производителите.
  • Още 10 точки ще получат проектите на земеделски стопани, при които средноаритметичният размер на печалбата от последните 3 години е по-голям от общата стойност на разходите в проектното предложение. Бонус от 5 точки носи запазването на броя работни места, установен през годината, предхождаща кандидатстването по подмярката.
  • Ако фермерът се е насочил към производство на сертифицирана биологично чиста продукция, той също попада сред приоритетите и ще получи 5 точки.
  • С предимство ще се оценяват проектите с инвестиции за напояване, в които най-малко 35% от разходите са насочени за поливни системи и използват вода от „Напоителни системи“. Това ще им донесе 15 точки.
  • Ако 15% от инвестициите в даден проект са предвидени за опазване на околната среда и екологични инициативи, то бонусът е от 10 точки.
  • Сред приоритетите на подмярката попадат още инвестициите в цифрови технологии, автоматизиране на работните процеси, въвеждане на иновации. Това носи 15 точки на съответния кандидат, заложил тези цели в проекта си. Бизнес планове в необлагодетелстваните райони дават 5 точки. За да отговарят на това условие, 70% от обработваемите площи или от животновъдните обекти на фермера трябва да са разположени в места с ограничения или в Натура 2000.

Последни публикации