Готов е националният план за възстановяване и устойчивост

 Категория: План за възстановяване и развитие

Националният план за възстановяване е в четири стълба, на стойност 12,6 млрд. лева.

Най-важни акценти в плана са проектите за създаване на съвет за икономически анализи, за спешна помощ по въздуха, както и за Национален STEM център (дигитализиране на училищата, като така се поставя фокус върху науката, технологиите, инженерството и математиката).

Засилена е тежестта на сектор енергетика, за да се отговори на желанията за по-високи амбиции от страна на европейските институции.

Планът включва 57 инвестиции и 43 реформи. Концентрацията на реформаторските усилия е най-висока в компонентите “Бизнес среда” и  “Нисковъглеродна икономика”.

Първият стълб е “Иновативна България”, целящ повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях. По него са предвидени 27.4% от ресурсите по Плана.

По стълба “Зелена България” – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план, са предвидени 36.8% от ресурсите по Плана.

По “Свързана България”, който акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал, са предвидени 17.8% от ресурсите.

По стълба “Справедлива България” – с фокус върху хората в неравностойно положение, за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите, са планирани 18% от ресурсите по Плана за възстановяване.

По мярката “Образование и умения” от Плана най-много средства са предвидени за модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации, за което са отделени 4.5% от средствата по плана, по “Научни изследвания и иновации” Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации е с дял от 3%, по “Интелигентна индустрия” – Програмата за икономическа трансформация е с дял от 9.5%, по “Нисковъглеродна икономика” за енергийна ефективност на сградния фонд за отделени 14.6% от средствата, по мярка “Биоразнообразие” за възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС 2030 и целите на Европейския зелен пакт са предвидени 0.5% на средствата, по мярката “Устойчиво земеделие” – за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство са предвидени 2% от средствата по плана.

По мярката “Здравеопазване” – за модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична помощ, са предвидени 3 процента от ресурсите. По мярката “Социално включване” най-много пари се предвиждат за продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания – 5.1% от средствата. За “Бизнес среда” най-много 1,3%  се предвиждат за изграждане на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление.

По мярката “Местно развитие” най-много – 2,4% от ресурсите, се предлагат за Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители.

По мярката “Транспортна свързаност” най-много – 2,3%, се предвиждат да се отделят в цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа.

По “Цифрова свързаност” – за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура, се предвиждат 4,2% от средствата.

Последни публикации