212 млн. лв. за нова мярка през април по Плана за възстановяване

 Категория: План за възстановяване и развитие

Предстои отварянето на нова мярка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за финансиране на индустриални зони, които да привличат инвеститори у нас. Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще отвори за кандидатстване мярка по Плана за възстановяване и устойчивост – над 212 млн. лв. за развитието на индустриални зони и паркове в България.

Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект ще е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв. Лютакова обяви, че процедурата в момента е на обществено обсъждане, като се очаква след като то приключи на 23 март и бъдат отразени всички получени коментари, кандидатстването да стартира през месец април изцяло електронно, през ИСУН.

Оператори на индустриални зони и паркове могат да кандидатстват с инфраструктурни проекти за пътища, ЖП-връзки и други елементи на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, сгради за лаборатории за научни изследвания и изграждане на зарядни станции за електромобили.

По „Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“)“ ще могат да кандидатстват всички оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие.

Кандидатите могат да участват индивидуално – за вътрешната инфраструктура в парка или зоната, или в партньорство с общини, Агенция пътна инфраструктура, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ или ВиК оператори – за довеждащата инфраструктура до парка или зоната.

Индустриалните зони и паркове са място за привличане на инвестиции и са основен инструмент за реиндустриализация и откриване на нови производства и работни места у нас. Целта на инвестициите по мярката е да се създадат благоприятни условия за инвеститорите чрез изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура.

Един от основните критерии в оценката на проектите по процедурата е да се докажат заявен инвеститорски интерес, брой на инвеститорите, които ще бъдат привлечени в парка, и брой на новоразкритите работните места по проектите им. Приоритет ще се отдава на кандидати в Северна България с цел балансираното развитие на страната, за да се преодолеят регионалните дисбаланси.

Безвъзмездните средства ще се отпускат за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк или зона – пътни и железопътни връзки, преносни проводи и съоръженията към тях (водопровод и канализация, електропроводи, физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и др.).

Ще може да се кандидатства и за изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк или зона – улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др., поясни Лютакова.

По програмата ще може да се финансира и научно-изследователска (иновативна) инфраструктура – изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията на територията на индустриалната зона или парк.

Мярката дава възможност и за изграждане на екологична вътрешна инфраструктура – зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.

Процедурата е публикувана за обществено обсъждане на 23.02.2023.

МИР осигури одобрение от ЕК на две програми – първата е новата програма Конкурентоспособност за 3 млрд. лв., а втората е новата програма за научни изследвания и иновации за 2 млрд. лв., която е за сътрудничество между бизнес и наука.

В момента е отворена една от най-дългоочакваните процедури по Плана – за изграждане на фотоволтаични инсталации и батерии за локално съхранение на енергия от фирмите. Припомняме, че мярката е насочена не само към микро-, малки, средни фирми, но и към дружества с до 3000 служители от почти всички икономически сектори, като всяка една компания, регистрирана в България, може да се възползва от тази процедура.

Младите предприемачи и стартъпите ще могат да кандидатстват за финансиране през различни фондове към МИР, за да стартират бизнес.

Последни публикации