Отворена е подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства по ПРСР 2014-2020

 Категория: ПРСР

Един от въпросите при общественото обсъждане бе: дали изграждането на съоръжения за съхранение на оборски тор, които са задължителни за стопанствата от 31.12.2010 г., могат да бъдат допустими разходи.

От Европейската комисия (ЕК) са категорични:

Всички инвестиционни разходи, свързани с привеждане в съответствие на земеделско стопанство със стандартите на Съюза, приложими по отношение на селскостопанското производство, включително безопасността на труда, са недопустими за финансиране.

Ето защо всички инвестиции, включително тези за съхранение на оборски тор, се считат за отговарящи на условията за подпомагане. Тоест, още при подаване на проектното предложение фермерът трябва да докаже, че стопанството му вече има такива съоръжения и изпълнява изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

В случай че земеделското стопанство не отговаря на изискванията на тази директива, инвестиционните разходи, свързани с постигане на съответствие със стандартите на това земеделско стопанство, няма да са допустими за финансиране.

НО:

Инвестиционни разходи, свързани само с надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски тор в съществуващи земеделски стопанства, отговарящи на изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета, са допустими за финансиране.

Програмата е отворена до 23.07.2021 г.

Последни публикации