Изграждане на фотоволтаична централа – какво трябва да знаем в началото

 Категория: ОПИК

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на фотоволтаични централи на покриви или фасади на съществуващи сгради-някои обща правила.

С падането на цените на фотоволтаичните проекти и развитието на международните разговори във връзка с глобалното затопляне, интересът към изграждането на централи, които да компенсират част от потреблението на бизнес и промишлените потребители расте.

През 2019 г. бяха приети няколко изменения в Закона за енергетиката и Закона за устройство на територията, които целяха административно облекчаване на процедурата по проектиране и изграждане на такива инсталации.

Основните правила и необходими документи, когато обектът се присъединява към електропреносната мрежа и не се ползва само за собствени нужди на производителя, но и за продажба.

ВАЖНО!!! В очакваната Програма за изграждане на фотоволтаици в комбинация със съоръжения за съхранение и с подпомагащо финансиране в размер на 50% не са предвидени продажби, а само само собствена консумация.

Кои са съществените изменения в закона?

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, електрически централи с мощност до 1 MW са шеста категория и не подлежат на въвеждане в експлоатация. Последното значително намалява рискове, времето и разходите в хода на строителството.

Една от важните промени през 2019 г. беше промяната на чл. 147, ал. 1 ЗУТ и отпадането на изискването за одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW към съществуващите сгради в урбанизирани територии, в това число върху покривните и фасадните им конструкции и прилежащите им поземлени имоти.

Какви документи са Ви необходими, за да получите разрешение за строеж?

За получаване на разрешение за строеж ще са ви необходими следните документи:

 • Документ за собственост;
 • Скица на имота;
 • Виза за проектиране;
 • Конструктивно становище;
 • Становище на електроинженер;
 • Становище за присъединяване към мрежата, издадено от съответно ЕРП.

Нашата фирма Гудуил Енерджи може да извърши всичко това вместо вас!!

Как се получават условия за присъединяване?

Получаването на условията за присъединяване и уреждането на отношенията с ЕРП-то са най-сложния и времеотнемащ процес в хода на проектирането и изграждането на фотоволтаични централи на покривни или фасадни конструкции. Процедурата започва с подава на заявление, което следва да съдържа информация за:

 • Местонахождение и срока за въвеждане в експлоатация на централата;
 • Нивото на напрежение;
 • Номиналната мощност;
 • Допълнителни технически данни, които зависят от конкретния проект.

Към заявлението се прилагат:

 • Документ за собственост;
 • Виза за проектиране.

ЕРП-то може да изисква допълнителна информация или документи, в случай на непълноти. Процедурата приключва с предоставянето на становище за присъединяване или сключването на предварителен договор за присъединяване, в който са посочени основните изисквания, които следва да са налице по отношение на изграждането на инфраструктура, с оглед сключването на окончателен договор.

Премахването на някои административни пречки при всеки случай е стъпка напред по отношение на стимулирането на развитието на възобновяеми източници в България.

Екипът ни има опит в управлението на проекти от подобен вид и може да Ви окаже пълно съдеъствие по време на целия процес от проектирането до изграждане и пускането в експлоатация. Достатъчно е да използвате посочените контакти в сайта ни.

Последни публикации