Финансиране чрез МИГ по райони

 Категория: ПРСР

Финансиране чрез МИГ по райони – 42 варианта, предстоят 5 важни подмерки по ПРСР

Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 42. Те са разпределени по региони.

Приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ са 49, а по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – 2.

Министерството на земеделието публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за приемите по ПРСР до края на годината. По-важни за стопаните са следните:

  • Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – октомври-ноември;
  • Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – септември-октомври;
  • Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ – септември-октомври;
  • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ – август-октомври

Стартират и приеми на проектни предложения за реконструкция на улици и за повишаване на енергийната ефективност на общински сгради в селските райони

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви процедури чрез подбор на проектни предложения

  1. № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и
  2. № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Бенефициенти по процедурата са 215 общини на територията на „селските райони“ на страната.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури е 25 ноември 2022 г.

Общият бюджет на двете процедура възлиза на 97.7 млн. лева, в т.ч. 29.3 млн. лв., насочени към повишаване на енергийната ефективност на публични сгради, общинска собственост и 68.4 млн. лв. насочени към подобряване на уличната инфраструктура в малките населени места на територията на „селските райони“ на страната.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурите възлиза на 100 % от размера на одобрените разходи, като максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат по процедурата за енергийна ефективност възлиза на левовата равностойност на 500 хил. евро, а максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат по процедурата за подобряване на уличната инфраструктура възлиза на левовата равностойност на 1 млн. евро.

По процедура № BG06RDNP001-7.020 се предоставя възможност общините да извършват реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

По процедура № BG06RDNP001-7.017 ще се подпомагат проекти за подобряване състоянието на уличната инфраструктура, чрез което ще се подобри транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. Подобрената свързаност ще предостави възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа, и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони.

Последни публикации