100 млрд. евро за Първия стратегически план на Horizon Europe

 Категория: Финансиране

100 млрд. евро за Първия стратегически план на Horizon Europe (2021-2024)

Програмата Horizon Europe улеснява сътрудничеството и засилва въздействието на научните изследвания и иновациите при разработването, подкрепата и прилагането на политиките на ЕС, като същевременно се справя с глобалните предизвикателства.

Подпомага създаването и по-доброто разпространение на отлични знания и технологии.

Първият стратегически план на Horizon Europe (2021-2024)

Първият стратегически план на програмата Хоризонт Европа определя ключовите стратегически насоки за насочване на инвестициите през първите 4 години на програмата.

 • насърчаване на отворена стратегическа автономия чрез ръководене на развитието на ключови цифрови, позволяващи и нововъзникващи технологии, сектори и вериги за стойност за ускоряване и насочване на цифровия и зелен преход чрез технологии и иновации, насочени към човека
 • възстановяване на екосистемите и биоразнообразието на Европа и управление на устойчиви природни ресурси за гарантиране на продоволствена сигурност и чиста и здравословна околна среда, превръщайки Европа в първата кръгова, неутрална по отношение на климата и устойчива икономика с цифрови технологии чрез трансформацията на нейните системи за мобилност, енергия, строителство и производство
 • създаване на по-устойчиво, приобщаващо и демократично европейско общество, подготвено и реагиращо на заплахи и бедствия, справяне с неравенствата и предоставяне на висококачествени здравни грижи и овластяване на всички граждани да действат в зеления и цифров преход

Планът създава работни места, ангажира напълно таланта на ЕС, стимулира икономическия растеж, насърчава конкурентоспособността на промишлеността и оптимизира инвестиционното въздействие в рамките на засилено европейско изследователско пространство.

Могат да участват юридически лица от ЕС и асоциираните страни.

Нови елементи в Horizon Europe

Европейски съвет за иновации: Подкрепа за иновации с потенциален пробив и разрушителен характер с потенциал за нарастване, което може да бъде твърде рисковано за частните инвеститори. Това е 70% от бюджета, предназначен за МСП.

 • Мисии: Набор от мерки за постигане на смели, вдъхновяващи и измерими цели в рамките на определен период от време. Има 5 основни области на мисия като част от Horizon Europe.
 • Политика за отворена наука: Задължителният отворен достъп до публикации и принципите на отворената наука се прилагат в цялата програма Информационен лист: Отворена наука в Horizon Europe
 • Нов подход към партньорствата: ориентирани към цели и по-амбициозни партньорства с индустрията в подкрепа на целите на политиката на ЕС

Какво представляват европейските партньорства?

Европейските партньорства обединяват Европейската комисия и частни и/или публични партньори, за да се справят с някои от най-неотложните предизвикателства на Европа чрез съгласувани инициативи за научни изследвания и иновации. Те са ключов инструмент за прилагане на Horizon Europe и допринасят значително за постигането на политическите приоритети на ЕС.

Чрез обединяването на частни и публични партньори европейските партньорства помагат да се избегне дублирането на инвестиции и допринасят за намаляване на фрагментацията на научноизследователската и иновационната среда в ЕС.

Целта на европейските партньорства с ЕС и асоциираните страни, частния сектор, фондациите и други заинтересовани страни е да се отговори на глобалните предизвикателства и да се модернизира индустрията.

Хоризонт Европа определя условията за създаване на европейски партньорства.

Има 3 вида партньорства

Съпрограмираните европейски партньорства са партньорства между Комисията и предимно частни (а понякога и публични) партньори.

 • Изпълнение на партньорствата:– Изпълнението се осъществява преди всичко чрез работните програми на Horizon Europe и техните покани за предложения.
 • Всяко партньорство предоставя на Комисията принос по съответните теми на поканите, които да бъдат включени в работните програми.
 • Безвъзмездните средства в резултат на тези покани са изцяло финансирани от Horizon Europe.
 • Частните партньори разработват и допълнителни дейности, които не се финансират от Horizon Europe, но са включени в Програмите за стратегически изследвания и иновации на партньорството.

Тези допълнителни дейности обикновено се фокусират върху въпроси като разгръщане на пазара, развитие на умения или регулаторни аспекти.

Визия Устойчиво, справедливо и проспериращо бъдеще за хората и планетата въз основа на европейските ценности.

 • Борба с изменението на климата (цел: 35 % от бюджета )
 • Помощ за постигане на целите за устойчиво развитие
 • Стимулиране на конкурентоспособността и икономическия растеж на инвестиции в научноизследовате лска и развойна дейност от предприятията на ЕС

Препоръки от Сибиу на Европейската комисия: Европа може да оформи своето бъдеще чрез научни изследвания и иновации

 • Насочване на научните изследвания и иновациите към екологичния, социалния и икономическия преход и свързаните с това обществени предизвикателства
 • Използване на научните постижения на Европа за лидерско място във водещи до пробив и революционни иновации
 • Определяне на амбициозни цели по въпроси, които ни засягат ежедневно, като развитието на умения, борбата с рака, вредните емисии и състоянието на океаните, включително проблема с пластмасите
 • Съсредоточаване върху авангардни научноизследователски и иновационни проекти, с обхват от научните изследвания и иновациите до внедряването

Амбициозната рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.) за укрепване на научните и технологичните основи на ЕС и европейското научноизследователско пространство (ЕНП) за стимулиране на капацитета за иновации, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа за допринасяне за осъществяването на приоритетите на гражданите и за съхраняването на социалноикономическия модел и ценностите ни Комисията предлага бюджет от 100 милиарда евро за „Хоризонт Европа“.

Последни публикации