НИТЦЗ Плантис ЕООД“, проект по процедура “Подобряване на производствения капацитет на МСП”

  1. Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г.
  2. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-1049-C01

Наименование на Договора за безвъзмездна финансова помощ: „Подобряване на производствения капацитет в НИТЦЗ Плантис ЕООД“

  1. Цел: подобряване на производствения капацитет, повишаване на експортния потенциал и повишаване цялостната конкурентоспособност на предприятието чрез придобиване на ново оборудване – лаборатеорен pH метър, емисионен фотометър, система за микровълново разлагане на проби, почвоанализатор, експресен анализатор за зърнени и маслодайни култури
  2. Обща стойност на проекта 154 490,08лв; БФП – 108 143,07 лв, грантова помощ 70%

nikom machinesmachinary