НИКОМ 65 ЕООД, проект по процедура “Подобряване производствения капацитет на МСП”

  1. Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г.
  2. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0942-C01
  3. Наименование на Договора за безвъзмездна финансова помощ: Подобряване производствения капацитет и увеличаване обема на износа в “Ником 65” ЕООД
  4. Цел: подобряване на производствения капацитет, повишаване на експортния потенциал и повишаване цялостната конкурентоспособност на предприятието чрез придобиване на ново оборудване – Високоскоростен 5-осен вертикален обработващ център с ЦПУ и Струг 2-осен с ЦПУ
  5. Обща стойност на проекта 447 523,24 лв; БФП – 313 266,27 лв, грантова помощ 70%

windows collagemashini