БГ изолация ЕООД, проект по процедура “Добри и безопасни условия на труд”

  1. Проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
  2. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.008-0882-C01.
  3. Наименование на Договора за безвъзмездна финансова помощ: Подобряване условията на труд в БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД .
  4. Цел: подобряване на работната среда в БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще повлияе положително върху производителността на труда в предприятието:1.Осигуряване на лични и колективни предпазни средства за работниците и служителите на дружеството общо 63 лица, включени в проекта, от които 4 лица са на възраст над 54 г. и едни лице е трудоустроено с ТЕЛК; 2.Разработване на програма за развитие на човешките ресурси, насочена към оптимизация на работните процеси, вкл.въвеждането на гъвкави форми на заетост;3.Подобряване на работната среда чрез оптимизиране на микроклимата на работните помещения и помещенията за отдих и почивка на служителите.4.Оборудване на местата за отдих и осигуряване на социални придобивки за работниците.
  5. Обща стойност на проекта 207 157,84лв; БФП – 207 157,84лв, грантова помощ 100%.

balkonf machinesnikom machines