ОТВОРЕНО ! Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места: Процедура ,,Детски кътове”

 Категория: Uncategorized @hu

На 30.09.20 отвори програмата по Приоритетна ос 1 : Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.12.2020 г.

Основна цел: 

 • Предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътовете за деца на работното място.
 • Дейностите по процедурата оказват преки ползи към работодателите, изразяващи се в осигуряването на по-голям ресурс от кадри, по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ:

 • 15 000 000 лв.

Процент на съфинансиране:

 1. За органите на изпълнителната и местната власт- 100%
 2. За всички останали допустими кандидати, както следва:
 • микро и малки предприятия –  до 90% от общо допустимите разходи по проекта
 • за средни предприятия –            до 80% от общо допустимите разходи по проекта
 • за големи предприятия-            до 70% от общо допустимите разходи по проекта

Размер на БФП на едно проектно предложение:

 • Минимален размер: 50 000 лв.
 • Максимален размер: 150 000 лв.

ВАЖНО!!!

В рамките на настоящата процедура кандидатите могат на подадат само едно проектно предложение.

Допустими кандидати:

 • Работодатели: микро, малки, средни и големи предприятия; органи на изпълнителната и местна власт.
 • Асоциирани партньори, Асоциирани партньори на кандидате за безвъзмездна финансова помощ

Не е допустимо проектите да се изпълняват с повеме от пет асоциирани партньори!

Недопустими кандитати:

 • предприятия с икономическа дейност, попадащи в обхвата на Приложение I към ДЕО;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности на преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия от сектор рибарство и аквакултури;
 • предприятия от сектор С раздел 10 и раздел 11;
 • предприятия от сектор К ,,Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 ,, Организиране на хазартни игри”

Допустими целеви групи:

 • Безработни
 • Заети лица (родители)

Допустими дейности:

 • осигуряване на социални придобивки в предприятията
 • подбор на безработни лица
 • включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целедневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца.
 • предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца, в случай, че не притежават такава квалификация.

Допустими разходи:

 • разходи за персонал
 • разходи по ,,Единна ставка”

При възникнали въпроси, моля попълнете контактната форма:

Последни публикации
avtobus-turisticheski sektorinovacii i konkurentnosposobnost