Отвори Инвестиции в предприятията от лозаро-винарския сектор

 Категория: ПРСР

Стартира Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
“Инвестиции в предприятия”.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 10.04.2020г.

Подпомагането по мярка “Инвестиции в предприятия” обхваща дейности, насочени към
изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения
за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е:
16,3 милиона лева

Размер на едно проектно предложение:
-Максимален размер на едно проектно предложение за търговски дружества – 800 000 евро.
-Максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат – 2 000 000 евро.

Процент на съфинансиране:
Максимален интензитет на помощта: 50%

Допустими кандидати:
1. Винарски предприятия.
2. Организации на производители на лозаро-винарски продукти.
3. Асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти.
4. Междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки.

Допустими дейности:

1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на
компютърен софтуер, предназначени за:
а) преработката на грозде;
б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;
в) контрол на температурата;
г) преместване на виното в избените помещения;
д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;
е) бутилиране, етикетиране, опаковане;
ж) управление на отпадните води;
з) инфраструктурата на избата: тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот,
вода, SO2 и др.); монтаж и помощни съоръжения; автоматични системи;
и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното: бъчви за ферментация, съхранение и
стареене на виното, в т. ч. и терморегулиращи бъчви; резервоари от неръждаема стомана за
винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни; пластмасови резервоари
за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);
възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти
чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери,
хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори); модулна система за позициониране
на бъчви; автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;

2. Строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или
реконструкция на сгради, предназначени за:
а) производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в
изба);
б) контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории;
в) съхранение на виното – складове;
г) предлагане на пазара на вино: винотеки на територията на предприятието; изложбени зали
на територията на предприятието; фиксирани места за продажби на вино (на дребно) на
територията на предприятието;
д) подобряване на инфраструктурата

Допустими разходи:
1. Закупуване на машини или оборудване втора употреба;
2. Развитие на нови продукти, процеси и технологии в лозаро-винарския сектор.
3. Събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
4. Изграждане или реконструкция на съоръжения за управление на отпадните води.

Последни публикации
pchelarskazemedelski stopani