Адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19 – ОП Иновации и конкурентоспособност

 Категория: Uncategorized @hu

През октомври-ноември 2020 година се очаква да отвори Процедура ,,Адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19” по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014‐2020.

Основна цел:

 • Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места
  и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и
  безопасни условия на труд в контекста на COVID‐19.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ:

 • 78 233 200 лв. (40 000 000 евро)

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически
дейности:

 • промишленост
 • търговия
 • услуги

Минимален размер на помощта:

 • микро предприятия: 3000 лв.
 • малки предприятия: 10 000 лв.
 • средни предприятия: 25 000 лв.

Максимален размер на помощта:

 • микро предприятия: 15 000 лв.
 • малки предприятия: 30 000 лв.
 • средни предприятия: 75 000 лв.

Интензитет на помощта :

 • 70 %
 • Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, се определя на база
  нетните приходи от продажби, като максималният й размер може да е до:
  10 % от нетните приходи от продажби за микро предприятие
  5 % от нетните приходи от продажби за малко предприятие
  2,5 % от нетните приходи от продажби за средно предприятие.

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци
 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
  които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали
  стопанска дейност през нея;
  ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност
  през 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и
  разходи под 500 лева или без дейност за 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за
  недопустим по процедурата.
 • микро, малко или средно предприятие съгласно
  Закона за малките и средни предприятия
 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
  които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г.
  Микро предприятие ≥ 30 000 лева
  Малко предприятие ≥ 200 000 лева
  Средно предприятие ≥ 1 000 000 леваВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за
  основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се
  проверява въз основа на данни за 2019 г.

Допустими дейности и разходи:

 • Да са необходими за изпълнението на проекта, да отговарят на принципите за добро
  финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства
  и да са направени в рамките на изпълнение на проекта /6 месеца, след подписване на
  договор за БФП/.
  Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
  1) Осигуряване на колективни средства за защита;
  ВАЖНО: За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има
  предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел
  превенция/предпазване от разпространението на COVID‐19 като термометри,
  термокамери, пречиствателни за въздух и др. подобни.
  По отношение на СМР изискванията относно техния обхват следва да са зададени от страна
  на кандидата в образеца на КСС.
  2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични
  диспансери;
  3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място ‐ поставяне на
  прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел
  осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
  • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на
  безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични
  врати/ осигуряване на автоматично осветление;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса –
  монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на
  нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация;
  въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична
  сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;

Срок за изпълнение на проекта: 6 /шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на
административния договор с Управляващия орган, т.е. Министерство на икономиката.

 

При възникнали въпроси, моля попълнете контактната форма:

Последни публикации
detski kytove